Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówPrawa Pacjenta1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych pacjent ma prawo zwrócić się do lekarza, aby zasięgnął opinii innego lekarza specjalisty lub zwołał konsylium lekarskie.
W sytuacji ograniczonych możliwości do udzielenia odpowiednich świadczeń pacjent ma prawo do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

2. Prawo do informacji
Prawo do informacji jest prawem pacjenta, a nie rodziny.
To pacjent decyduje, komu (rodzinie, przyjaciołom, znajomym, mediom) i jakie informacje o jego zdrowiu mogą być przekazywane. Może również nie upoważnić nikogo. W przypadku utraty przez pacjenta świadomości obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.
Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, wynikach przeprowadzonych badań, rozpoznaniu (diagnozie) i rokowaniu na przyszłość.
Pacjent ma prawo do dokładnego wyjaśnienia proponowanego sposobu diagnozowania i leczenia łącznie z określeniem stopnia ryzyka z tym związanego.
Pacjent ma prawo do wyczerpujących informacji o przewidywanych następstwach dla jego zdrowia i życia, w przypadku podjęcia albo niepodjęcia określonych czynności medycznych.
Pacjent ma prawo do informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
Pacjent ma prawo tak długo pytać, aż informacja mu przekazywana będzie dla niego zrozumiała.
Pacjent ma prawo zrezygnować z informacji jeżeli nie chce być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej.
Pacjent musi wyraźnie wskazać z jakich informacji rezygnuje. Może zrezygnować ze wszystkich albo tylko z niektórych informacji.
Pacjent ma prawo upoważnić szpital do przekazania osobom bliskim lub wskazanym instytucjom informacji na wypadek śmierci lub o pogorszeniu się stanu zdrowia.
Pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu.

3. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
Wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz wszelkie inne informacje z nim związane, uzyskane w związku z wykonywaniem świadczeń muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym.
Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji trwa również po śmierci pacjenta.
Informacje o sytuacji zdrowotnej pacjenta mogą zostać ujawnione wyłącznie wtedy, gdy pacjent wyraźnie się na to zgodzi (lub osoba sprawująca nad nim opiekę prawną) lub gdy przepisy prawa wyraźnie przewidują taką możliwość.
Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.

4. Prawo do wyrażenia zgody
Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Zgoda musi być świadoma, czyli poprzedzona przekazaniem pacjentowi wyczerpujących informacji. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
Zgoda może być wyrażona ustnie, pisemnie albo poprzez takie zachowanie pacjenta, które nie budzi wątpliwości co do podjętej decyzji.
W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia lub metod diagnozowania stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – pacjent wyraża zawsze pisemną zgodę.
Za pacjenta, który nie może samodzielnie wyrazić zgody, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy. Lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody sądu opiekuńczego, ale tylko w sytuacji, gdy są one natychmiast potrzebne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta.
Pacjent może za życia wyrazić sprzeciw, jeżeli nie chce być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci.

5. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej
Prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta ma on sam, przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Pacjent ma prawo do bezpłatnego wglądu w dokumentację medyczną na miejscu oraz ma prawo do otrzymania wyciągów, odpisów lub kopii. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii pacjent ponosi opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego mogą być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
Studenci oraz członkowie personelu medycznego, których obecność nie jest niezbędna ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia mogą być obecni i uczestniczyć przy udzielaniu świadczenia za zgodą pacjenta.
Pacjentowi w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może towarzyszyć osoba bliska przez niego wskazana.

8.Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Pacjent, w czasie swojego pobytu w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich lub innych wskazanych przez pacjenta, bez względu na porę dnia.
Realizacja tych praw nie może obciążać zakładu opieki zdrowotnej.

9. Prawo do opieki duszpasterskiej
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na rodzaj wyznawanej religii lub światopoglądu.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym.

10. Prawo do umierania w spokoju i godności
Pacjent ma prawo do prawdy o kończącym się życiu.
Umierający pacjent ma prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, wsparcia psychologicznego, opieki duszpasterskiej, dodatkowej opieki osób bliskich oraz do utrzymywania kontaktu z osobami z zewnątrz do chwili swojej śmierci.
Prawo pacjenta do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

11 Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym, wykonującym działalność leczniczą ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot , chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

12. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zgłosić:

 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

  13. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza


  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia d o Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia Pacjenta .
  Sprzeciw wymaga uzasadnienia .

  14. W każdej sytuacja, gdy Pacjent uważa, że jego prawa są niewłaściwie realizowane może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta w Warszawie.

  Opracowano na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2016.186)

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  mgr Anna Gieleta
  przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
  w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
  pokój nr 226 II piętro,

  Można również kontaktować się telefonicznie.
  tel. (084) 677 50 15


  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
  Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Nasi darczyńcy
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  E-portal
  Działania antykorupcyjne
  System Zarządzania Jakością