Sławomir Górnik - Zamościanin. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu. Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych - 1989, II stopnia - 1996, specjalizacja z hematologii - 2001. W latach 1984-1996 zwi±zany ze służb± zdrowia MSW - od stanowiska lekarza internisty, do Kierownika Polikliniki MSW w Zamościu (w oparciu o jedyne w historii postępowanie konkursowe w resortowej służbie zdrowia). Pod jego kierownictwem jednostka ta przeobraziła się z małej przyzakładowej przychodni w pełno profilow± przychodnię lecznictwa podstawowego oraz specjalistycznego z własnym zapleczem diagnostycznym i rehabilitacyjnym. Pracę w służbie zdrowia MSW zakończył z końcem 2006 roku równocześnie z kolejn± reorganizacj± likwiduj±c± specjalistyczny poziom lecznictwa ambulatoryjnego MSW poza resortowymi szpitalami. Przez te wszystkie lata dodatkowo zatrudniony i/lub dyżuruj±cy w Oddziale Wewnętrznym SP ZZOZ Zamość, od maja 1997 roku podejmuje pracę pełnoetatow± w tym oddziale. Ukierunkowuj±c się hematologicznie, równocześnie z nabywaniem wiedzy i kwalifikacji rozwija łóżka hematologiczne w oddziale, które następnie przekształcone w Pododdział Hematologii, ostatecznie skutkuj± powstaniem Oddziału Hematologicznego w chwili przekształcenia jednostki w Zamojski Szpital Niepubliczny. Zostaje wówczas pierwszym ordynatorem oddziału. Uczestniczy w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Uczestniczy w pracach Polskiej Grupy Szpiczakowej i PALG (Polska Grupa Białaczek Dorosłych). Poza prac± zawodow± przez wiele lat czynnie zaangażowany społecznie. Delegat Izby Lekarskiej MSW, po jej likwidacji delegat kilku kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, przez kilka kadencji sędzia S±du Lekarskiego w Lublinie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi i do chwili obecnej wiceprzewodnicz±cy stowarzyszenia. Przez wiele lat biegły s±dowy przy S±dzie Okręgowym w Zamościu. Pasj± poza medycyn± jest fotografia krajobrazowa i podróżnicza. W czasie wolnym, którego coraz mniej, przemierza wzdłuż i wszerz Roztocze i Zamojszczyznę, utrwalaj±c jej piękno w fotografii (wyróżnienie w Ogólnokrajowym Biennale Fotografii z tematem wiod±cym Zabytki).